INFO PRAKTYCZNE

ogólne warunki uczestnictwa w polowaniach

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W IMPREZACH BIURA TAJGA

 

 

I  ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Stronami niniejszej umowy są Biuro „Tajga” – pośrednik organizatorów polowań miejscowych, które posiada odpowiednie pozwolenia oraz koncesje na pośrednictwo w sprzedaży polowań   oraz Klient podpisujący umowę – rezerwację. Umowa zostaje zawarta w momencie jej podpisania przez klienta. Podpisując umowę – rezerwację Klient potwierdza, iż zapoznał się z ogólnymi warunkami uczestnictwa , które stanowią integralną część umowy i je akceptuje. Stosunki prawne pomiędzy Biurem „Tajga” a Klientami podlegają przepisom prawa polskiego, a w szczególności: kodeksu cywilnego.
 2. Warunkiem koniecznym wejścia w życie umowy jest jej podpisanie. Po podpisaniu umowy klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku w terminie 7 dni. Przy zawieraniu umowy B. „Tajga” określa rodzaj dokumentów potrzebnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia do biura. Nie złożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z imprezy  z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 3. Uczestnik jest zobowiązany poinformować biuro o zmianie adresu, nazwiska, wymianie paszportu etc. w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności. Za zaniedbanie tego obowiązku oraz skutki z tego wynikłe „Tajga” nie ponosi odpowiedzialności.

 

II.                WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1. Po podpisaniu umowy Klient zobowiązany jest zapłacić zadatek w wysokości podanej na umowie przelewem lub gotówką.
 2. Cena ustalona w umowie może ulec podwyższeniu, jeżeli doszło do wzrostu kosztów organizacji polowania .Wzrost kosztów musi być udokumentowany przez organizatora lokalnego polowania. W okresie 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy cena nie może być podwyższona.
 3. Pozostała suma tj. koszt imprezy pomniejszony o wpłacony zadatek musi być wypłacona organizatorowi polowania zaraz po przyjeździe na miejsce ( lotnisko ,dworzec kolejowy ,autobusowy lub hotel ).
 4. W przypadku nie odstrzelenia trofeum następuje zwrot w wysokości podanej w umowie, w przypadku ranienia zwierzyny nie przysługuje zwrot.

 

 

III.                ODPOWIEDZIALNOŚĆ, STRATY I SZKODY

 

 1. Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wyjeżdża.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów łowieckich obowiązujących na terenie kraju w którym poluje, o których informuje w formie ustaleń organizator miejscowy.
 3. Wszelkie koszty powstałe w wyniku niedotrzymania tych przepisów obciążają uczestnika.
 4. Odpowiedzialność biura „Tajga” jest wykluczona w przypadku:
 5. szkód powstałych w wyniku czynów niedozwolonych i przestępstw, do których dojdzie w czasie realizacji imprezy, za które B. „Tajga” nie ponosi odpowiedzialności, jak za działania własne, działania innych osób instytucji .
 6. strat moralnych, kosztów utraconego urlopu i kosztów z tym związanych, utraconych zysków itp.;
 7. wystąpienia zjawiska siły wyższej;
 8. szkód wynikłych z działań lub zaniedbań Klienta i osób mu towarzyszących;
 9. szkód powstałych na skutek nieuniknionych spóźnień transportu;
 10. działań inwestorskich w danych rejonach gdyż, nie ma na nie żadnego wpływu;
 11. następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania imprezy;
 12. nie możności przybycia myśliwego w umówionym czasie na miejsce polowania .
 13. warunków meteorologicznych;
 14. Biuro Tajga nie jest organizatorem transportu do miejsca polowania może jednak na wniosek myśliwego klienta zakupić konieczne bilety oraz pomóc w załatwieniu formalności wizowych. Klient na własny koszt musi dostać się do miejsca polowania .Impreza rozpoczyna się w momencie przejęcia myśliwego przez organizatora lokalnego .
 15. „Tajga” nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług takich jak. np. transport trofeum do Polski , wycieczki fakultatywne, wynajem samochodów itp., które były oferowane Klientowi na miejscu, a organizowane przez inne podmioty gospodarcze. Wyżej wymieniona odpowiedzialność nie powstaje nawet wówczas, jeśli przedstawiciel organizatora miejscowego pośredniczył w sprzedaży tych dodatkowych usług.
 16. Tajga na zlecenie klienta zajmie się organizacją transportu trofeum do Polski. Ze względu na przepisy weterynaryjne trofeum przed transportem do Polski musi przejść odpowiednie przygotowanie tj. mizdrowanie, suszenie, czyszczenie i bielenie czaszki, powyższe czynności zostaną zlecone firmie miejscowej. B.” Tajga” oraz organizator miejscowy nie odpowiadają za jakość wykonanej usługi.
 17. ” Tajga” na zlecenie klienta załatwia wszelkie formalności związane z uzyskaniem dokumentów potrzebnych na przewóz trofeum.
 18. ” Tajga” na zlecenie klienta wynajmie firmę spedycyjną, która dokona wszelkich formalności związanych ze spedycją, odprawą trofeum na granicach. B. „ Tajga” nie odpowiada za jakość wykonania tych usług.

 

     IV.   REKLAMACJE

1.    W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy uczestnik ma prawo zgłosić reklamację do B. „Tajga” w siedzibie firmy 77-416 Tarnówka; Płytnica 30A do 7 dni kalendarzowych od daty ukończenia imprezy. Opóźnienie powoduje nieważność reklamacji. Datą decydującą jest data otrzymania reklamacji w formie pisemnej przez  B. ”Tajga” lub data nadania reklamacji w urzędzie pocztowym.

2.         B. „Tajga” ma obowiązek przekazania zgłoszonych reklamacji nie zwłocznie do organizatora lokalnego a w ciągu 30 dni kalendarzowych dostarczyć odpowiedź na reklamację. Skargi grupowe nie będą traktowane jako reklamacje i będą traktowane jako nieważne.

 1. Okoliczności podnoszone w reklamacji powinny być potwierdzone w czasie trwania imprezy przez przedstawiciela organizatora w miejscu realizacji imprezy poprzez adnotację ‘ przyjęto do wiadomości’ pod rygorem nieważności.
 2. Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz programem imprezy należy zgłaszać niezwłocznie do organizatora miejscowego, który jest zobowiązany do usunięcia jej na miejscu. W przeciwnym wypadku należy sporządzić protokół, który musi być podpisany z dopiskiem ‘ zapoznałem się’ przez organizatora miejscowego. Nie podpisane reklamacje przez w/w przedstawiciela organizatora miejscowego nie będą rozpatrywane przez B. „Tajga”.

 

 

V. ZMIANY W WYKONANIU UMOWY

 

 1. „Tajga” odpowiada za zorganizowanie imprezy zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz obowiązującymi przepisami. W tych granicach B „Tajga” odpowiada tylko za rzeczywiste straty poniesione przez Klienta.
 2. „Tajga” zastrzega sobie w nieuniknionych i nieprzewidzianych przypadkach prawo do dokonania zmian w wykonaniu poszczególnych postanowień zawartej umowy, o ile nie zmieniają one charakteru imprezy. Przez „nie uniknione” przypadki należy rozumieć np. siłę wyższą, zmianę ze względów logistycznych, ekonomicznych lub ze względów bezpieczeństwa ,zamknięcie terenów do polowań z powodów chorób ,zagrożenia pożarowego lub innych obostrzeń wydanych przez miejscowe urzędy. Dopuszczalne są zmiany np. środka transportu, towarzystwa lotniczego, typu samolotu, trasy przelotu, zmiany lotniska na wylot i powrót z kraju, zmiany docelowego lotniska za granicą, godziny odlotów, zmiany rodzaju transferu z lotniska do hotelu oraz innego miejsca zakwaterowania pod warunkiem, że są one tej samej lub wyższej kategorii ,zmiany miejsca polowania ( nie kraju ) .

 

 1. „Tajga” zastrzega sobie prawo odwołania imprezy. W takim przypadku klientowi przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych opłat. Z wyjątkiem kosztów przelotu do miejsca polowania oraz kosztów wizy i ubezpieczenia. B. „Tajga” nie jest organizatorem transportu jednak na zlecenie klienta może dokonać rezerwacji i zakupu biletów lotniczych  . Dla bezpieczeństwa, klient powinien  zlecić zakupienie biletu w taryfie z możliwością rezygnacji i zmianą terminu wylotu i przylotu.
 2. W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie klienta lub osoby mu towarzyszącej, równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana. W takim przypadku nie będzie refundowane również opłata za nie dokonanie odstrzału trofeum. B. „Tajga” informuje o możliwości zawarcia dodatkowego ubezpieczenia się na wypadek konieczności rezygnacji z imprezy lub przerwania uczestnictwa w imprezie.
 3. „Tajga” nie będzie honorowało tzw. strat moralnych poniesionych przez Klienta w przypadku odwołania imprezy określonego w pkt. V, poz.4, 5.

 

VI. ZMIANA REZERWACJI, REZYGNACJA, ODSTĄPIENIE

 

 1. Klient ma prawo zmienić warunki umowy zawartej z B. „Tajga” do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Zmiany mogą być dokonane w drodze porozumienia stron i wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu pisemnym przez B. „Tajga”. Jeżeli, B. „Tajga” nie zatwierdzi proponowanych zmian ważność zachowują wszystkie postanowienia umowy pierwotnej.
 2. „Tajga” ze względu na charakter imprezy (polowanie )zastrzega sobie prawo ustalenia dokładnego terminu wyjazdu w terminie nie krótszym niż 21 dni przed wyjazdem i powiadomi o terminie wyjazdu każdego uczestnika drogą telefoniczną lub pisemną.
 3. W przypadku
 4. Klient może zrezygnować z imprezy przed jej rozpoczęciem ze względu na zmianę następujących warunków umowy: ceny imprezy. Rezygnacja z powyższych przyczyn powinna nastąpić w ciągu 5 dni po otrzymaniu zawiadomienia w formie pisemnej, telefonicznej,  drogą elektroniczną lub innym dostępnym środkiem komunikacji informującym o zmianie, poprzez wyraźne oświadczenie woli Klienta o rezygnacji wyrażone w formie pisemnej. W przypadku otrzymania w/w zawiadomienia o zmianie warunków umowy na 120 dni lub w terminie krótszym przed rozpoczęciem imprezy, oświadczenie Klienta o rezygnacji powinno nastąpić niezwłocznie w formie pisemnej, jednakże nie później niż w ciągu 24 godz. od otrzymania zawiadomienia. Jeżeli, B. „Tajga” nie otrzyma w/w oświadczenia woli w podanym terminie to automatycznie będzie uważało zmiany warunków umowy za zaakceptowane przez Klienta.
 5. Jeżeli, Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie jednostronnie wypowiadając umowę i powołując się na zaistnienie siły wyższej a Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej nie ogłosi (kraju) docelowego podróży jako zagrożonego dla zdrowia lub życia obywateli RP to B. „Tajga” zastosuje zasady pobrania opłat określone w pkt. VII niniejszych „ warunków uczestnictwa..”.

 

VII. OPŁATA MANIPULACYJNA

 

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy – rezerwacji w każdym czasie przed wyjazdem lub w dniu wyjazdu na imprezę zgłaszając to osobiście lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Rezygnując z uczestnictwa w imprezie uczestnik traci w całości wpłacone zaliczki czy zadatki , jeśli zrezygnuje z imprezy w terminie krótszym niż 150 dni przed wyjazdem. Przed tym terminem uczestnik traci 50% wpłaconej zaliczki .
 3. Utrata całej kwoty wpłaconej zaliczki czy zadatku następuje także w przypadkach rezygnacji z imprezy z następujących przyczyn nie leżących po stronie B. „Tajga”:
 4. brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granic (paszportu, wizy, zaświadczenia o szczepieniach itp.),
 5. nie dotrzymanie przez Klienta określonych przez B. „Tajga” terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia dokumentów,
 6. choroby i innych wypadków losowych,
 7. nie przybycie na zbiórkę na miejsce polowania ( lotnisko lub inne ustalone z organizatorem lokalnym miejsce )
 8. nie zgłoszenie się w miejscu realizacji imprezy do przedstawiciela organizatora
 9. uniemożliwienie przekroczenia granicy przez funkcjonariusza straży granicznej lub celnej.
 10. Za każdą zmianę po dokonaniu rezerwacji (uczestnika, terminu, miejsca zakwaterowania itp.) pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100Euro od każdej osoby, której dotyczy. Zmiany można dokonać tylko w porozumieniu z B. „Tajga” i po potwierdzeniu przez B. „Tajga” zmiany do 60 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeżeli, B. „Tajga” nie potwierdzi możliwości dokonania zmiany, ważność zachowują wszystkie postanowienia umowy pierwotnej.
 11. Klient każdorazowo jest informowany w punkcie sprzedaży imprezy o możliwości ubezpieczenia się od kosztów rezygnacji w imprezie.

 

VIII. UBEZPIECZENIE

 

 1. „Tajga” zgodnie z wymogami posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC  z tytułu prowadzonej działalności w zakresie łowiectwa wykupione w PZU S.A.
 2. Każdy uczestnik imprezy powinien zawrzeć umowę z firmą ubezpieczającą dotyczącą NW i OC przed wyjazdem na swój koszt.
 3. Ubezpieczeniem w cenie imprezy do w/w kwot objęte są osoby krajowe i cudzoziemcy.
 4. W przypadku zaistnienia szkody podczas imprezy należy kontaktować się z czynna całą dobę  centralą alarmową w Polsce  (0048) 22 522-25-222.
 5. „Tajga” zostało zobowiązane przez ubezpieczyciela, by zwrócić uwagę Klienta na ciążące na nim, w związku z umową ubezpieczenia obowiązki:
 6. udostępnienia na prośbę ubezpieczyciela dokumentacji z przebiegu leczenia,
 7. zwolnienie lekarzy z obowiązku tajemnicy lekarskiej,
 8. wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań przez lekarzy wyznaczonych przez ubezpieczyciela w razie wystąpienia szkody.
 9. Klient wyraża zgodę na przekazanie przez B. „Tajga” Towarzystwu Ubezpieczeniowemu danych osobowych Klienta i wszystkich osób mu towarzyszących w imprezie turystycznej  w ramach listy osób ubezpieczonych oraz wyraża zgodę na postawione warunki w pkt. VIII poz. 5 niniejszych „warunków uczestnictwa…”.
 10. W umowie – rezerwacji konieczne jest podanie danych wszystkich osób wyjeżdżających, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr paszportu.
 11. Szczegółowe warunki ubezpieczenia są dostępne w biurze sprzedającym imprezę i należy się z nimi zapoznać.

 

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Pośrednik informuje Klienta, ile dni przewidzianych jest na transport (w zależności od środka transportu) a ile na pobyt na miejscu imprezy.
 2. Wyrażając się na temat kategorii miejsc zakwaterowania B.„Tajga” posługuje się oficjalną kategoryzacja obiektów noclegowych wg. lokalnych przepisów obowiązujących w krajach docelowych imprez turystycznych i zastrzega sobie, że może się ona różnić od międzynarodowych czy polskich standardów, a tym samym różnić się od oceny i gustu Klienta.
 3. Klient i inni uczestnicy imprezy są zobowiązani zastosować się do poleceń przedstawiciela B. ”Tajga oraz organizatora polowania na miejscu podczas trwania imprezy.
 4. Wszystkie informacje zawarte w ofercie B. „Tajga” dotyczące usług, cen i warunków imprezy odpowiadają warunkom obowiązującym w dniu ich sporządzenia.
 5. Wszelkie spory prawne wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze względu na położenie siedziby B.”Tajga”.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego RP .
 7. Klient proszony jest o zwrócenie szczególnej uwagi na to, by wśród dokumentów upoważniających do wyjazdu znajdowała się ulotka informacjami:
 8. Imię i nazwisko, adres, nr telefonu i faxu miejscowego,
 9. nazwa, siedziba i nr telefonów ubezpieczalni,
 10. adres, siedziba, nr telefonu polskiej placówki dyplomatycznej w kraju organizowanej imprezy.

 

 

 

data podpis B.P Tajga  03.03.2015

 

 

 

 

 

Zarezerwuj swoje polowanie już teraz!